POLÍTICA DE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

Mitjançant aquesta Política de Protecció i Tractament de dades, Manipulats Bages, S.L. vol facilitar un accés fàcil i ràpid a les principals informacions relatives a la protecció i tractament de dades que porta a terme i als drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades.

LEGISLACIÓ VIGENT

Manipulats Bages, S.L. es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament UE 2016/679: <<La protecció atorgada pel present Reglament s’ha d’aplicar a les persones físiques, independentment de la seva nacionalitat o del seu lloc de residència, en relació amb el tractament de les seves dades personals. El present Reglament no regula el tractament de dades personals relatives a persones jurídiques i en particular a empreses constituïdes com a persones jurídiques, inclòs el nom i la forma de la persona jurídica i les seves dades de contacte.>>.

Per tant, les dades de contacte tals com info@; general@, etc. sense persona física no estan recollides per la llei. Aquest reglament s’aplica al tractament de dades contingudes o destinades a ser incloses en un fitxer, tot i que el RGPD suprimeix, a partir del 25 de maig de 2018, la necessitat de crear formalment fitxers i notificar-los al registre de protecció de dades de les autoritats de control.

DADES PERSONALS

Les dades personals que faciliteu s’enregistraran al nostre fitxer i s’utilitzaran amb la finalitat de registrar i mantenir la relació administrativa i comercial derivada de la gestió de la sol·licitud d’informació, per enviar informació per correu sobre els serveis i productes de Manipulats Bages, S.L.

PRINCIPIS I DRETS

La obtenció i el tractament de dades només seran lícits si l’interessat facilita les seves dades i dóna el seu consentiment per mitjà d’un acte afirmatiu que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada, i inequívoca d’acceptar el tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. Aquest acte afirmatiu pot ser una declaració verbal, per escrit, o per mitjans electrònics com marcar una casella del lloc web on s’indica que l’interessat dóna el seu consentiment. La inacció no constitueix consentiment. 

DRET D’ACCÉS

L’interessat té dret d’accés (rebre les seves dades), dret a oposició, dret a retirar en qualsevol moment el consentiment, dret a la rectificació de dades, dret a la limitació del tractament quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament però l’interessat les necessiti per la formulació o defensa de reclamacions, dret a l’oblit quan les dades ja no siguin necessàries per al fi per al qual es van recollir, i dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

DRET DE CONFIRMACIÓ

L’interessat té dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant dades personals que el concerneixen i a rebre informació sobre els destinataris o tercers als quals es van comunicar o s’han de comunicar les dades personals, com per exemple empreses de transport o gestories, obtenint la garantia de la protecció de les seves dades mitjançant el compromís dels tercers a procedir a la seva posterior eliminació en quan s’hagi complert el fi per al qual es van cedir les dades. Si Manipulats Bages, S.L. rep dades de tercers, es compromet a eliminar-les en el moment en que finalitzi la relació contractual.

ACCEDIR A LES VOSTRES DADES

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament o sol·licitar-ne la limitació enviant un correu a hola@harcogourmet.com o a C/ Flors de Maig, 7, Baixos, 08241, Manresa (Barcelona), indicant quin dret exerciu. Manipulats Bages, S.L.  us informarà sobre les accions derivades de la vostra petició. Si considereu que no heu rebut una resposta adient a la vostra petició, podeu presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte) o exercir accions judicials.

SEGURETAT I RESPONSABILITAT

El responsable del tractament de dades que determina els fins i mitjans és Manipulats Bages, S.L., amb domicili a Flors de Maig, 7, Baixos, 08241, Manresa (Barcelona). Telèfon: 931264519. NIF: B60514924. Email: hola@harcogourmet.com

La delegada del tractament de dades és la representant de Manipulats Bages, S.L., Montserrat Codina Estruch, amb DNI 47640681E, i s’encarrega del correcte compliment de la Política de Protecció i Tractament de dades de Manipulats Bages, S.L.

Tal i com estableix el Reglament UE 2016/679, Manipulats Bages, S.L. ha fet una avaluació dels riscos associats al tractament de dades per determinar les mesures de seguretat organitzatives que cal implementar.

TRACTAMENT DE DADES

Les dades seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit segons l’RGPD, i es prendran les mesures de seguretat necessàries, i s’aplicaran tenint en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament, per garantir una seguretat i confidencialitat adequades, que es rectifiquin o suprimeixin les dades inexactes, que es permeti la identificació dels interessats per als fins del tractament de les dades i per impedir l’accés o ús no autoritzats, la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. Aquestes mesures es revisaran mitjançant un procés de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia per garantir la seguretat del tractament, i s’actualitzaran quan sigui necessari.